Promocja Projektu

Promocja projektu LANAMATE

w tym jego wizualizacja jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. – Rozdział II – Przepisy Wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.


Do prowadzenia działań promocyjnych zostaną wykorzystane następujące narzędzia i kanały:

 • w trakcie realizacji Projektu w miejscu jego realizacji umieszczona zostanie tablica informacyjna, której co najmniej 25% powierzchni stanowić będą informacje określone w Rozporządzeniu;
 • po zakończeniu realizacji Projektu umieszczona zostanie na stałe, widoczna tablica o odpowiednich z punktu widzenia skuteczności odbioru rozmiarach. Tablica zostanie wykonana niezwłocznie, nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu realizacji Projektu, z podanym rodzajem i tytułem Projektu oraz informacjami, o których mowa w Rozporządzeniu. Informacje te będą stanowić, co najmniej 25% powierzchni tablicy;
 • wszelkie dokumenty odnoszące się do Projektu będą zawierały informację o współfinansowaniu programu operacyjnego;
 • utworzona zostanie platforma internetowa informująca o Laboratorium, zawierająca nadrzędny nagłówek z informacją tekstową i graficzną o finansowaniu Projektu w ramach programu operacyjnego. Platforma internetowa będzie pełnić trzy zasadnicze funkcje:
  • multimedialny przewodnik dla potencjalnych uczestników realizowanych w Laboratorium procesów dydaktycznych i badawczych stanowiący dzięki odpowiedniemu pozycjonowaniu i promocji w Internecie źródło pozyskiwania nowych studentów i kooperantów;
  • ogólnodostępne źródło wiedzy z zakresu technologii wykorzystywanych w Laboratorium, zawierające publikacje i materiały informacyjne, stanowiące centrum informacji dla specjalistów z zakresu wykorzystywanych w Laboratorium technologii, pracowników naukowych, studentów a częściowo także uczniów szkół ponad¬gimnazjalnych;
  • panel funkcjonalny dla pracowników, studentów i kooperantów wymagający autoryzacji na określonym poziomie dostępu, będący integralnym elementem procesu dydaktycznego i badawczego ale również narzędziem wykorzystującym elementy Knowledge Management dla maksymalizacji stopnia wykorzystania wiedzy gromadzonej w toku pracy Laboratorium;
   a także dodatkowo utworzony zostanie:
  • ,,Babski Kącik” jako specjalistyczny panel funkcjonalny prowadzony przez pracownice i doktorantki Instytutu i dedykowany do kobiet , w celu ich zachęcenia do podjęcia studiów technicznych na priorytetowych kierunkach prowadzonych w związku z niniejszym projektem oraz w celu pozyskiwania kandydatek do podjęcia studiów doktoranckich.

Dodatkowo przewiduje się inne działania informacyjne:

 • wyniki prowadzonych w Laboratorium badań będą publikowane w prasie specjalistycznej i branżowej, planowane są również publikacje dotyczące specyfiki i innowacyjności łączenia stosowanych we wnioskowanym Laboratorium technologii możliwości ich wykorzystania w procesie dydaktycznym. Wszystkie publikacje zawierać będą informację o finansowaniu Projektu w ramach Programu Operacyjnego IiŚ;
 • opracowane zostaną materiały informacyjne w formie ulotek tematycznych i broszur, promujące projekt, jego rezultaty oraz program operacyjny;
 • wszystkie urządzenia zakupione w ramach projektu zostaną opatrzone informacją o źródłach ich finansowania.

Działania podejmowane w ramach akcji promocyjnej będą miały na celu:

 • informowanie opinii publicznej o realizowanym projekcie, a także zgodności celów prowadzony działań z celami PO IiŚ,
 • kreowanie wizerunku Politechniki Śląskiej jako nowoczesnego i innowacyjnego ośrodka naukowo-badawczego oraz akademickiego,
 • budowanie wizerunku UE, przez przedstawienie zalet płynących z możliwości wykorzystania Europejskich Funduszy Strukturalnych.
 • promowanie nanotechnologii i technologii materiałowych w społeczeństwie w celu zachęcenia młodzieży do podjęcia studiów w wymienionym zakresie, a zwłaszcza wśród kobiet, w celu ich zachęcenia do podjęcia studiów technicznych na priorytetowych kierunkach prowadzonych w związku z niniejszym projektem oraz w celu zachęcenia kandydatek do podjęcia studiów doktoranckich.