Projekt a Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Projekt LANAMATE jest w pełni zgodny z podstawowym celem XIII osi priorytetowej programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdyż zakłada unowocześnienie infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz zwiększenie udziału liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów, jakimi są 4 kierunki studiów i 2 makrokierunki oparte na kierunkach priorytetowych na Wydziale Mechanicznym technologicznym Politechniki Śląskiej, w tym Inżynieria Materiałowa. Ze względu na kompleksowy charakter projekt zakłada także podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT w procesie kształcenia.


Projekt jest zgodny z:

 • Założeniami Strategii Lizbońskiej głównie poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia, poprawę dostępności edukacji i zbliżanie kształcenia do warunków życia.
 • Priorytetami zawartymi w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty na lata 2007-2013.
 • Celami Programu Edukacja i Szkolenia 2010, poprzez dążenie Wnioskodawcy do najwyższego poziomu edukacji, tak aby mógł  on stanowić wzór dla innych krajów świata pod względem jakości i użyteczności społecznej.
 • Z zapisami zawartymi w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2013.
 • Z zapisami zawartymi w Strategii Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku, bowiem specyficznym obszarem są uczelnie, w których skupiona jest największa cześć potencjału kadrowego i badawczego.
 • Wytycznymi zawartymi w Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013
 • Ideami zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013, czyli tzw. Narodowej Strategii Spójności.
 • Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Priorytetem 1.3. Wzmacnianie potencjału innowacyjnego regionu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013,
 • Celami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.
 • Regionalną Strategią Innowacji (RIS) Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 - zgodność technologii kluczowych dla województwa śląskiego z priorytetowymi kierunkami studiów Wydziału MT.
 • Listą kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego do roku 2020, zdefiniowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 • Ideami zawartymi w 7. Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej (7PR) na lata 2007-2013 w zakresie badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń.
 • „Programem rozwoju dydaktyki i badań Politechniki Śląskiej – Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 2008-2012”
Projekt przyczyniać się będzie do wyrównania udziału kobiet i mężczyzn w studiach na priorytetowych kierunkach studiów związanych z realizowanym projektem, poprzez zwiększenie udziału kobiet rozpoczynających na nich studia.