Oczekiwane rezultaty

Rezultaty realizacji projektu LANAMATE polegają na długoterminowym, korzystnym oddziaływaniu na podwyższenie poziomu wykształcenia studentów Politechniki Śląskiej studiujących na Wydziale Mechanicznym Technologicznym na priorytetowych kierunkach ustalonych w ramach Działania 13.1 PO IiŚ, takich jak:
  • „Mechanika i Budowa Maszyn”,
  • Automatyka i Robotyka”,
  • „Inżynieria Materiałowa”
  • i „Mechatronika”.
Budowa Laboratorium umożliwi także rozwój nowo utworzonych, unikatowych w skali kraju makrokierunków
  • „Nanotechnologie i Technologie Procesów Materiałowych”
  • „Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach”
łączących programy studiów z kierunków priorytetowych PO IiŚ. Zapewni to długoterminową realizację celów szczegółowych XIII osi priorytetowej PO IiŚ, którymi są: rozwój najwyższej klasy ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także zwiększenie poziomu i jakości badań naukowych i rozwojowych w zakresie inżynierii materiałowej, technologii procesów materiałowych oraz nanotechnologii.