Grupy docelowe

Grupy docelowe objęte wsparciem projektu to:

 • Województwo śląskie przez:
  • Wzrost konkurencyjności regionu oraz zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej
  • Poprawa jakości kształcenia poprzez zwiększenie infrastrukturalnych możliwości kształcenia na Politechnice Śląskiej
  • Realizacja celów zawartych w dokumentach strategicznych regionu śląskiego na lata 2007-2013, związanych z infrastrukturą szkolnictwa wyższego, promocją edukacji oraz innowacyjności gospodarki
 • Miasto Gliwice przez:
  • Wzrost atrakcyjności i znaczenia miasta dla potencjalnych studentów jako ważnego i prężnego ośrodka akademickiego
  • Zwiększenie atrakcyjności Gliwic dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych pozyskiwaniem kadr oraz transferem wiedzy pomiędzy uczelnią i przedsiębiorstwami w obszarach technologii kreowanych przez współczesne dyscypliny naukowe i sektory gospodarcze
  • Promocja i poprawa wizerunku miasta jako ośrodka innowacji i edukacji wyższej na najwyższym poziomie
  • Wzrost szans rozwojowych miasta
 • Politechnika Śląska
  • Poprawa infrastruktury naukowo-badawczo-dydaktycznej
  • Polepszenie bazy lokalowej uczelni
  • Zwiększenie możliwości współpracy z sektorem przedsiębiorstw oraz transferu technologicznego
  • Wzrost znaczenia działalności naukowo-dydaktycznej Politechniki Śląskiej w regionie i kraju, a także na arenie międzynarodowej poprzez spełnianie wymagań stawianych przez europejski rynek szkolnictwa wyższego
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku uczelni poprzez utrzymanie statusu jednej z czołowych wyższych uczelni technicznych w Europie
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny przez:
  • Zwiększenie możliwości prowadzenia badań naukowych
  • Poszerzenie usług edukacyjnych, badawczo-wdrożeniowych i doradczych
  • Poprawa logistyki związanej z prowadzeniem działalności naukowej i dydaktycznej
  • Umożliwienie szerszego dostępu osób niepełnosprawnych do obiektów Wydziału
  • Zwiększenie liczby studentów i kadry naukowo-dydaktycznej korzystających z obiektu będącego przedmiotem realizacji projektu
  • Polepszenie warunków dla realizacji zajęć dydaktycznych
 • Studenci i kadra naukowa Politechniki Śląskiej przez:
  • Wzrost jakości procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach zgodnie z europejskimi standardami
  • Polepszenie bazy infrastrukturalnej uczelni oraz zwiększenie komfortu nauki studentów i pracowników (także niepełnosprawnych)
  • Zwiększenie możliwości prowadzenia badań poprzez inwestycje w aparaturę o wysokim zaawansowaniu technologicznym
  • Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz umożliwienie korzystania w procesie dydaktycznym z nowoczesnej aparatury naukowej, dzięki której studenci nabierają teoretycznych i praktycznych umiejętności, służących w przyszłości do kształtowania w regionie innowacyjnej gospodarki
  • Wzrost możliwości rozwoju współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej
  • Przyspieszenie rozwoju kadry naukowo-badawczej
 • Mieszkańcy Gliwic przez:
  • Ułatwienie dostępu do obiektów Politechniki dla osób niepełnosprawnych
  • Dostęp do bezprzewodowego Internetu
 • Przedsiębiorstwa i instytucje regionalne i krajowe przez:
  • Możliwość pozyskiwania wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej (specjalistów), a co się z tym wiąże rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstw
  • Ułatwienie dostępu do opublikowanych wyników badań i analiz bez możliwości realizacji prac wykonywanych na zlecenie
  • Rozwój dziedzin gospodarki związanych z wykorzystaniem najnowszych technologii
 • Firmy wykonawcze przez:
  • Zwiększenie portfela zamówień poprzez realizację Projektu
  • Zwiększenie portfela zamówień poprzez zlecenia po zakończeniu realizacji Projektu