Cel i efekt materialny projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wzmocnienie roli Politechniki Śląskiej w akty­wnym udziale w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki oraz poprawa jakości kształcenia jej absolwentów w celu lepszej adaptacji do potrzeb rynku pracy i działających na niej konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Bezpośrednim efektem materialnym zrealizowanych działań będzie budowa i wyposażenie nowoczesnego i unikatowego Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach, stanowiącego bazę dla kształ­cenia studentów i doktorantów oraz realizacji badań naukowych w zakresie technologii i w skali półtechnicznej przez pracowników nauko­wych Wydziału Mechanicznego Technolo­gi­cz­nego Politechniki Śląskiej.